• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities


In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 

Opdrachtnemer:            Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics.

Opdrachtgever:              
Opdracht:                      De in onderling overleg tussen opdrachtgever en

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics te bepalen werkzaamheden die door de Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2

Algemeen


 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,

werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics  en

opdrachtgever(s), waarop Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics, waarbij derden betrokken                                       .            worden.
3.         Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden

vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van

toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

 

Artikel 3

Offertes


 1. Offertes van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics

             zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven.   .

             Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste

weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële

informatie heeft gegeven.

De door Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics gemaakte

offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics is alleen aan de offertes

gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen

van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals

verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4.         Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte

opgenomen aanbod,

is Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics er niet aan gebonden.

De opdracht  komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics anders aangeeft.

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Handelsonderneming ASR h.o.d.n

Pro Nano  Carwash Cosmetics niet tot het

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel

van de opgegeven prijs.
6.         Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4

 

Ter beschikking stelling van informatie en medewerking.

 

Opdrachtgever verstrekt Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 5

 

Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij.


 1. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics voert de werkzaamheden

             uit in het kader

            van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2.         Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.

 1. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics

             Aanvaardt geen aansprakelijkheid                                            

             voor de werkzaamheden

die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met

opdrachtgever zijn aangegaan.
4.         Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics is niet aansprakelijk

voor schade die is ontstaan doordat

hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/

of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de

gegevens hem bekend hoorden te zijn.
5.         Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd,

kan Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics de uitvoering

van die onderdelen die tot een volgende

fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan

voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.         Als door Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics

 of door Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics

ingeschakelde derden, voor

de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van

opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt

opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid

gewenste faciliteiten.

Artikel 6

 

 Wijziging van de opdracht, meerwerk.

 

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden

            beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze

            of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever.

 

 

 

Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

 1. In afwijking van lid 1, brengt Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash

             Cosmetics geen meerkosten in rekening

            als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van

omstandigheden die aan Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash

Cosmetics kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7

 

Contractduur; uitvoeringstermijn.


 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders

is overeengekomen.

 1. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde

            werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale

            termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics dus schriftelijk in

gebreke stellen.

 

Artikel 8

 

Tarieven.


 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt

            Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics zijn tarief vast

             volgens zijn uurtarief.

 1. In het tarief van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics

             zijn inbegrepen de kosten van secretariële

             werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor de helft van het

uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de

offerte. Bij alle offertes brengt Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano

Carwash Cosmetics alleen de werkelijk bestede

tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het

geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.

 1. Bedragen zijn exclusief BTW.
  4. Als Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics met opdrachtgever

             een uurtarief afspreekt, is

de Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 1. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics mag - zonder

             voorafgaande schriftelijke

mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte

overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS

verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.

 1. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.

 

 1. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door Handelsonderneming ASR h.o.d.n

Pro Nano Carwash Cosmetics geplande

verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics genoemde ingangsdatum van de verhoging.

 

Artikel 9

 

Betalingsvoorwaarden


 1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij

anders is overeengekomen.

 1. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtnemer berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer €50,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van

opdrachtgever, zijn de vorderingen van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano

Carwash Cosmetics op opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar.

 1. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle

kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10

 

Eigendomsvoorbehoud


 1. Alle door Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics geleverde zaken,

             zoals ook ontwerpen, schetsen,

            tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom

van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics totdat

opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.
2.         Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende

zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
3.         Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of

willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics daarvan zo snel

als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
4.         Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en

diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te

geven.
5.         De door Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics geleverde

zaken, die volgens lid 1. van dit

artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als

betaalmiddel worden gebruikt.
6.         Wil Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics zijn

 in dit artikel aangeduide eigendomsrechten

uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare

toestemming aan Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics -

of door deze aan te wijzen derden-  om alle

locaties waar de eigendommen van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano

Carwash Cosmetics zich bevinden te betreden

om deze zaken terug te nemen.

 

Artikel 11

 

Onderzoek, reclames en klachten.


 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee

            weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de

            betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Handelsonderneming ASR h.o.d.n

             Pro Nano Carwash Cosmetics. De

            ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

            tekortkoming bevatten, zodat Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano

             Carwash Cosmetics er adequaat op kan reageren.

 1. Als een klacht terecht is, verricht Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano

            Carwash Cosmetics de werkzaamheden alsnog

zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit

laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 3.        Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer

mogelijk of zinvol is, is Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano

Carwash Cosmetics aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.

 

 

Artikel 12

 

Opzegging.

 

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics, zal Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics anders aangeeft.

 

Artikel 13

 

Opschorting en ontbinding.


 1. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics is bevoegd

            de nakoming van de verplichtingen op te schorten  

of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 1. Voorts is Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Indien Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics tot

             opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei                              

             wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei           

             wijze ontstaan.

 1.  Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is

             Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics 

             gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten,   

             daardoor direct en indirect ontstaan.

 1. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen   

             niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is    

             Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics gerechtigd

            de overeenkomst terstond en met

            directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling

            van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,

            terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot

            schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 14

 

Teruggave ter beschikking gestelde zaken.


 1. Als Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics aan opdrachtgever

            bij de uitvoering van

            de opdracht zaken

ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 1. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in

gebreke blijft, mag Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics

de daaruit voortvloeiende schade en

kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

 

Artikel 15

 

Aansprakelijkheid.


 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano

             Carwash Cosmetics een inspanningsverplichting.

Indien Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Als Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 1. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics of zijn leidinggevende onderschikten.

 

Artikel 16

 

Vrijwaringen.

 

Opdrachtgever vrijwaart Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics voor aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics toerekenbaar is. Indien Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 17

 

Overmacht.


 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door

            omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet

wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor

hun rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of

niet voorzien, waarop Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics

geen invloed kan uitoefenen, maar

waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in

het bedrijf van Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics,

ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

 1. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics heeft ook het recht

zich op overmacht te beroepen, als de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat

hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4.         Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen.

Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle

partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.
5.         Is Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics op het moment

 van overmacht gedeeltelijk zijn

verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit

deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een

losstaande opdracht ging.

 

Artikel 18

 

Geheimhouding.


 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht

            hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit

door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

 1. Moet Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics volgens

             een wettelijke bepaling of een rechterlijke

            uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de

bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

 

 

Artikel 19

 

Intellectuele eigendom en auteursrechten.

 

Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20

 

 Geschillen.


 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop

voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste

instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de

Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang

van de mediation.
2.         Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van

mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Artikel 21

 

Toepasselijk recht.


Op elke opdracht tussen Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

 

Artikel 22

 

Wijzigingen.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Handelsonderneming ASR h.o.d.n Pro Nano Carwash Cosmetics staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.