• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

van Handelsonderneming ASR tevens handelend onder de naam Pro Nano Car & Truckwash Cosmetics, gevestigd en kantoorhoudende te (8304 AV) Emmeloord aan de Produktieweg 9, geregistreerd onder KvK-nr. 62585207.

 

 

 

Artikel 1: Algemeen

 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt met “(de) afnemer” bedoeld iedere (rechts)persoon die met Handelsonderneming ASR t.h.o.d.n. ProNano Car & Truckwash Cosmetics, hierna: ‘Pro Nano’, in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door Pro Nano te leveren producten en diensten.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten. Pro Nano wijst toepassing van eigen algemene voorwaarden van afnemer of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 

 1. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden ProNano slechts indien ProNano en afnemer deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met ProNano waarbij derden betrokken worden.

 

 1. Als een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar ProNano staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht/overeenkomst tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

 

 

 

Artikel 2: Overeenkomsten

 

 1. Offertes van ProNano zijn gebaseerd op de informatie die door afnemer is gegeven. Afnemerstaat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht c.q. levering van producten en/of diensten essentiële informatie heeft gegeven.

 

 1. De door ProNano gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. ProNano is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan binnen 30 dagen schriftelijk door afnemer wordt bevestigd. Een door afnemer aan ProNano verstrekte opdracht bindt ProNano pas nadat deze opdracht door ProNano schriftelijk aan afnemer is bevestigd.

 

 1. Indien afnemer na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan ProNano om te bepalen of, en zo ja, onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

 

 1. Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien

 

zij schriftelijk tussen ProNano en afnemer zijn overeengekomen. Indien hogere kosten gepaard gaan met de wijziging is ProNano bevoegd deze bij afnemer in rekening te brengen.

 

 1. ProNano behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de constructie, het uiterlijk en de

 

samenstelling van de producten die zij levert te wijzigen indien en voor zover dit geen wezenlijke afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit van de bestelde producten.

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht ProNano niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

 1. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

 

Artikel 3: Prijzen en betalingen

 

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, overige heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en verzekeringskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

 1. Alle heffingen en overige kosten als bedoeld in lid 1 komen voor rekening van afnemer. Alle verschuldigde vervoers- en verzekeringskosten, komen ten laste van afnemer, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Betaling moet vooraf, zo mogelijk direct bij bestelling maar in ieder geval voor verzending, plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is afnemer niet toegestaan de verschuldigde betaling te verrekenen met een vordering die hij meent te hebben op ProNano of om de betaling op te schorten.

 

 1. Indien afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn

 

voldoet, is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente plus 2% verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag. Voorts maakt ProNano aanspraak op buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het factuurbedrag zulks met een minimum van EUR 50, zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of afnemer daarvan op de hoogte is.

 

 1. Alle eventuele overige kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door ProNano worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van afnemer af te dwingen, komen ten laste van afnemer.

 

 

 

Artikel 4: Bestellingen en levering

 

 1. Bestellingen kunnen worden gedaan via de webshop van ProNano. De gedane bestelling dient direct te worden afgerekend waarna de bestelling gereed wordt gemaakt voor verzending. ProNano streeft ernaar de bestelling binnen uiterlijk 3 werkdagen gereed te hebben voor verzending. Bestellingen boven de EUR 2.500,= kunnen tevens rechtstreeks worden gedaan per e-mail. Bestellingen worden altijd schriftelijk aan afnemer bevestigd.

 

2.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten af magazijn van ProNano.

 

 1. ProNano zal zich inspannen om binnen de afgesproken levertijd na te komen. Overschrijding van de levertijd geeft afnemergeen recht op vergoeding van enige schade behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van ProNano.

 

 1. ProNano zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen dan wel opgegeven levertijd, aan afnemer onverwijld mededeling doen, een en ander onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden.

 

 1. Het transport van alle producten, ook die op naam van ProNano worden getransporteerd, komt voor rekening en risico van afnemer.

 

 1. Indien afnemer consument is gelden voor hem de bepalingen voortvloeiend uit het consumentenrecht, voor zover daar niet van is en/of mag worden afgeweken in deze algemene voorwaarden.

 

 

 

Artikel 5:  Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle geleverde producten blijven uitsluitend eigendom van ProNano tot aan het moment waarop alle vorderingen van ProNano op afnemer zowel voortvloeiende uit de overeenkomst, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig door afnemer zijn voldaan.

 

 1. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

 

 1. Indien derden beslag willen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet afnemer ProNano daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 1. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.

 

 1. De door ProNano geleverde zaken, die volgens lid 1 van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

 

 1. Indien ProNano zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wilt uitoefenen, dan geeft afnemer onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ProNano - of door haar aan te wijzen derden - om alle locaties waar de eigendommen van ProNano zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

 

 

Artikel 6: Garantie

 

 1. Met inachtneming van het hierna gestelde staat ProNano gedurende een periode van twee (2) jaar na de productiedatum zoals aangegeven op de geleverde producten in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie nooit verder strekt dan de garantie zoals die door de fabrikant of de toeleveranciers van ProNano is afgegeven. ProNano is bevoegd schriftelijk een andere garantietermijn aan te geven.

 

 1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen en kleur die volgens handelsgebruik algemeen kunnen worden toegelaten, en de normale slijtage van producten of onderdelen daarvan, kunnen geen aanspraak op grond van dit artikel opleveren.

 

 1. Afnemer heeft slechts een aanspraak jegens ProNano op grond van dit artikel indien afnemer een factuur van de geleverde producten kan overhandigen en heeft gehandeld conform artikel 8 van deze voorwaarden.

 

 1. De garanties gelden niet indien het gebrek, of de eraan verbonden opgelopen schade te wijten

 

is aan het niet in acht nemen van de geldende gebruiksvoorschriften, het gevolg is van niet zorgvuldig handelen dan wel het gevolg is van een van buiten afkomende oorzaak of een onoordeelkundig gebruik.

 

 

 

Artikel 7: Reclames en klachten

 

 1. Afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten en/of na realisatie van de verrichte diensten te controleren of de producten en/of verrichte diensten met de bestelling c.q. de opdracht overeenstemmen.

 

 1. Klachten over geleverde producten en/of verrichte diensten dienen door afnemer binnen één

 

week na levering respectievelijk voltooiing schriftelijk aan ProNano te worden meegedeeld. Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen één week nadat afnemer het gebrek heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken schriftelijk aan ProNano te worden medegedeeld. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen één week na factuurdatumschriftelijk te worden ingediend. Indien klachten niet tijdig zoals voornoemd worden ingediend, vervalt elk recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook en is ProNano niet aansprakelijk.

 

 1. Afnemer dient ProNano in staat te stellen de gereclameerde producten in originele staat te

 

controleren op straffe van verval van rechten.

 

 

 

Artikel 8: Afhandeling klachten

 

 1. ProNano zal in geval van een klacht zoals bedoeld in artikel 7 afnemer verzoeken de producten aan haar te (laten) retourneren of een deskundige inschakelen die ter plaatse van afnemer de producten zal controleren.

 

 1. Indien producten aan ProNano zijn geretourneerd en zij oordeelt dat de producten inderdaad niet deugdelijk zijn en/of niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsvereisten dan zal ProNano de producten repareren dan wel vervangen. De hiermee gepaard gaande kostenkomen volledig voor haar rekening indien en voor zover ProNano toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij artikel 6.4 van toepassing is. Voorgaande geldt tevens voor de kosten voor een ingeschakelde deskundige.

 2. Annulering van Bestelling
  1.1 Klanten hebben het recht om hun bestelling te annuleren onder de volgende voorwaarden: a. Annulering moet schriftelijk worden gemeld via e-mail binnen een redelijke termijn na het plaatsen van de bestelling en of levering. Voor bestellingen waarvoor kosten worden gemaakt voordat ze naar de klant worden verzonden, zijn annuleringskosten van toepassing.
  1.2 De annuleringskosten bedragen 30% van de totale kosten van de bestelling.
  1.3 Daarnaast kunnen extra kosten die zijn gemaakt, zoals transportkosten, worden doorberekend aan de klant

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

 

 1. ProNano is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

- afnemer in staat van faillissement is komen te verkeren, surseance van betaling is verleend of (in geval van een natuurlijk persoon) op wie de WSNP van toepassing is;

 

- afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 

- na het sluiten van de overeenkomst ProNano goede grond geven te vrezen dat afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

 

- afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

- indien door de vertraging aan de zijde van afnemer niet langer van ProNano kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

 

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ProNanokan worden gevergd.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ProNano op afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien ProNano de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.

 

 1. Indien ProNano gerechtvaardigd over gaat tot opschorting of ontbinding is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan zijde van afnemer die op enigerlei wijze zijn ontstaan als gevolg van de opschorting of ontbinding.

 

 1. Indien de ontbinding aan afnemer toerekenbaar is, is ProNano gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van afnemer, zijn alle vorderingen van ProNano op afnemer uit hoofde van de wet en deze overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

Artikel 10: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

 1. Indien ProNano - in het kader van de overeenkomst - aan afnemer zaken ter beschikking heeft gesteld, moet afnemer het ter beschikking gestelde op schriftelijk verzoek van ProNano binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat en vrij van gebreken aan ProNano retourneren. Komt afnemer deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten die ProNano moet maken voor rekening van afnemer.

 

 1. Indien afnemer, nadat hij een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft met het retourneren van de ter beschikking gestelde zaken, mag ProNano de daaruit voortvloeiende schade en kosten, op afnemerverhalen.

 

 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

 1. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ProNano of haar rechtsgeldige vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid van ProNano beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht c.q. bestelde of geleverde producten waarop de gegrond bevonden klacht betrekking heeft.

 

 1. ProNano is nooit, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor enigerlei indirecte schade c.q. gevolgschade.

 

 

 

Artikel 12: Vrijwaring

 

Afnemer vrijwaart ProNano voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan ProNano toerekenbaar is. Indien ProNano uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is afnemer gehouden ProNano zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ProNano, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ProNano en derden die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van afnemer.

 

 

 

Artikel 13: Overmacht

 

 1. ProNano is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen, indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 1. Als zich bij afnemer een situatie van overmacht voordoet, zal afnemer ProNano hiervan onverwijld schriftelijk mededeling over doen onder overlegging van de nodige bewijsstukken.

 

 1. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen beide partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Indien ProNano op het moment van overmacht haar verplichtingen al gedeeltelijk is nagekomen of zij deze alsnog kan nakomen, dan mag zij dit deel ook factureren. Afnemer voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

 

 

 

Artikel 14: Geheimhouding

 

 1. Zowel afnemer als ProNano is verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht c.q. overeenkomst heeft verkregen geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de wederpartij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

 

 1. De in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien ProNano volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden dient te verstrekken en zij zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning.

 

 1. Schending van de geheimhoudingsplicht leidt tot een onmiddellijk te verbeuren boete van

€ 5.000,= per overtreding en € 500,= per dag dat de schending voortduurt, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

 

 

Artikel 15: Intellectuele eigendommen

 

 1. ProNano behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving aangaande het intellectueel eigendom.

 

 1. ProNano heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

 

Artikel 16: Geschillen

 

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van een mediator die is aangesloten bij de Mediators federatie Nederland te Rotterdam.

 

 1. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar ProNano is gevestigd.

 

 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

 

Op elke opdracht en overeenkomst tussen ProNano en afnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer afnemer in het buitenland woont of is gevestigd.

 

 

 

Artikel 18: Privacy en gegevensverwerking

 

ProNano verwerkt in het kader van de (uitvoering van de) opdracht c.q. overeenkomst – en louter op grond daarvan - mogelijk persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: ‘AVG’. ProNano geeft uitvoering aan alle verplichtingen uit hoofde van voornoemde wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Afnemer is en blijft te allen tijde verantwoordelijke in de zin van de AVG. Met door ProNano ingeschakelde sub verwerkers is altijd een verwerkersovereenkomst gesloten om de persoonsgegevens zoveel mogelijk te waarborgen.